Thng tin chung Server:

Server Name: Mu Hy Lạp Games
Version: Ex702

My chủ gi:

Exp: 5x

Rớt: 30%

Cấu hnh my chủ:

Thiết lập lại LVL 400

Điểm trung bnh mỗi Reset: 500

Khng Giữ Thống k:

Thiết lập lại thanh ton: 10.000.000

Thiết lập lại giới hạn: 10

Thống k Adder thanh ton: 10.000

R rng Vn thanh ton: 1.000.000

Xin cho bạn b! Ti mời gọi tất cả mọi người tham gia vo một cuộc phiu lưu mới vừa mới bắt đầu trong cộng đồng của Mu Hy Lạp Games, một cộng đồng dnh ring cho những người dng yu Mu. Ở đy ti mời cc bạn truy cập vo "chậm" my chủ cho một kinh nghiệm khng thể no qun tr chơi.Hy vọng trong www.greek-games.org

kirco: D
Espaniol

General Server Information:

Server Name: Mu Greek Games
Version: Ex702

Server Rates:

Exp: 5x

Drops: 30%

Server Configuration:

Reset LVL: 400

Points Per Reset: 500

Keep Stats?: No

Reset Payment: 10.000.000

Reset Limit: 10

Stats Adder Payment: 10.000

Pk Clear Payment:1,000.000

Hola amigos! Los invito a todos a unirse a una nueva aventura que acaba de comenzar en la comunidad de Mu Greek Games, una comunidad dedicada a los usuarios que amamos el Mu. En este caso los invito a visitar el servidor "Slow" para una experiencia inolvidable de juego.Los Esperamos en www.greek-games.org


english

General Server Information:

Server Name: Mu Greek Games
Version: Ex702

Server Rates:

Exp: 5x

Drops: 30%

Server Configuration:

Reset LVL 400

Points Per Reset: 500

No Keep Stats ?:

Reset Payment: 10.000.000

Reset Limit: 10

Stats Adder Payment: 10,000

Clear Pk Payment: 1,000,000

Hello friends! I invite everyone to join a new adventure that has just begun in the community of Mu Greek Games, a community dedicated to users who love Mu. Here I invite you to visit the "Slow" server for an unforgettable experience game.The hope in www.greek-games.org

kirco: D