mọi người có ai đi fes winter convention sắp tới ở HCM không???