chuẩn bị có jx2 private nhé AE http://luongnguyen.a.8share.vn/vn-8109-226