Web:
http://munh.myvnc.com/
dk:http://munh.myvnc.com/reg.php
http://gunnymunh.com/

DNTC (Đại Náo thiên cung) việt hóa + xúc tiến + train vàng
DNTC (Đại Náo thiên cung) việt hóa + xúc tiến + train vàng