SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f
Chào các lữ khách thân mến ,
Chào các bạn . SroBanBe Xin giới thiệu :
Thời Gian Alpha Test 09h00 12/10/2014
Thời Gian Open Chính Thức 09h00 16/10/2014

SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Thông tin Sro Bạn Bè
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Trang chủ : http://srobanbe.com
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Tài khoản : http://taikhoan.srobanbe.com
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Tải game : http://srobanbe.com/taigame
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Diễn đàn : http://forum.srobanbe.com
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Thông tin phiên bản
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Max Level : 120
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Skill : 120
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Map : 120
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Exp/Sp Rate: 50x
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Party Exp/SP : 70x
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Drop Item : 10x
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Gold drop : 5x
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Skill Max : 110
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Rate Alchemy : 1>4 100% . 4>> random
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Hỗ trợ Alpha Test
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Maxlevel : 120
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Full Set SON B
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Full 999999 silk
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Full 9999999 SP
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Full 999999b Gold


SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Hỗ trợ Alpha Test
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Maxlevel : 120
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Full Set SON B
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Full 999999 silk
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Full 9999999 SP
SroBanBe - Server Phục Hưng | Map 120 D12 | Alphatest 12/10/2014 Read more: http://f Full 999999b Gold
[/INDENT][/COLOR]