Áp tiêu bang hội Kiếm Tung

1. Cơ chế:
- Tất cả thành viên bang hội đạt level 30 trở lên có thể tham gia.
- Thời gian hoạt động: 22h30 – 23h00 hàng ngày
- Hoạt động phải do Bang chủ hoặc Phó bang chủ , đến giờ hoạt động, mới có thể bắt đầu.
2. Cách thức:
- Bang chủ hoặc phó bang chủ có thể bắt đầu hoạt động thông qua NPC Đại Tiêu Đầu ở Bắc vực Hoàng Thành.
Tính năng áp tiêu bang hội - Kiếm Tung
- Các thành viên bang hội tập trung tại đây để có thể cùng tham gia hoạt động của bang hội.
3. Nội dung hoạt động:
- Bang chủ ( hoặc phó bang chủ ) sau khi bắt đầu hoạt động, có thể lựa chọn cấp tiêu bang hội.
Tính năng áp tiêu bang hội - Kiếm Tung
- Các thành viên bang hội có thể cưỡi áp tiêu. Các thành viên khác trong quá trình áp tiêu, ở phạm vi nhất định đối với tiêu, sẽ nhận được thưởng kinh nghiệm
Tính năng áp tiêu bang hội - Kiếm Tung
- Trong quá trình hoạt động, các bang phái khác có thể cướp tiêu của nhau. Người chơi tham gia cướp tiêu của bang phái khác, dựa vào lượng máu đánh được của tiêu, sẽ nhận được thưởng nhất định.
- Các thành viên bang hội tham gia áp tiêu thành công sẽ nhận được thưởng có giá trị.
4. Phần thưởng:
- Tiền tài
- Kinh nghiệm