Giá»›i thiệu Kiếm thế truyền kỳ - PhiĂªn bản 12 mĂ´n phĂ¡i | Ra mắt thĂ¡ng 1 năm 2014
http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-


http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-Tham gia hoạt Ä‘á»™ng lĂ cĂ³ Đồng
BHD mỗi ải 5000 đồng thường

TDC mỗi ải 2000 đồng thường

Tống Kim 10 vạn đồng thường

Tần Thủy HoĂ ng 50 vạn đồng thường / giết

NguyĂªn liệu TDC / Tần Lăng đổi đồnghttp://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-Nhiều TĂ*nh Năng, Sá»± Kiện hấp dẫn, má»›i lạ
http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-Hệ thống Trang Bị, Váº*t Phẩm má»›i được cáº*p nháº*t liĂªn tục
http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-Server dĂ nh cho mọi người từ học sinh, sinh viĂªn cho tá»›i những người Ä‘i lĂ m khĂ´ng cĂ³ thời gianCĂ¡c Sá»± Kiện
- Đốt PhĂ¡o Hoa Mừng Năm Má»›i: 10 lần/NgĂ y (20h00 - 21h00)
- HĂ¡i lá»™c đầu xuĂ¢n: 10 lần/NgĂ y (8h00 - 23h00)
- Bồ Đề Tranh Đoạt: ngĂ y 2 lần (15h30 vĂ 20h30 hĂ ng ngĂ y)ThĂ´ng Tin Server
Trang chủ: http://kiemthetruyenky.vn/
Diá»…n Ä‘Ă n: http://diendan.kiemthetruyenky.vn/
- EXP: 30.000
- Tinh Lá»±c/Hoạt Lá»±c: 30 Bình/NgĂ y (Trung vĂ Tiểu) - Đại KHĂ”NG GIỚI HẠN
- Tu Luyện Đơn: 50 Bình/NgĂ y
- Trứng Du Long: 20 Trứng/NgĂ y (Sá»* dụng nháº*n 2/5/10 vạn Đồng KhĂ³a, 1/2/3 ThiĂªn TĂ¢m Thạch, 1/3/5 HoĂ ng Kim Thạch)
- Bạch Hổ Đường: 2 lần/NgĂ y
- TiĂªu Dao Cốc: 2 lần/NgĂ y (1 NguyĂªn Liệu TiĂªu Dao Cốc = 2000 Đồng)
- Tần Lăng: 2 giờ/NgĂ y
- Truyền CĂ´ng: 5 lần/NgĂ y
- Thủ ThĂ nh SÆ° MĂ´n: ngĂ y 3 lần (10h00 - 14h30 - 22h00 hằng ngĂ y)
- NĂ¢ng Cấp Chiến MĂ£
- NĂ¢ng Cấp Mặt Nạ
- Thăng Báº*c Phi Phong
- Quan Ấn Tống Kim

http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-


http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-TiĂªu Dao Cốchttp://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-

Giá»›i Hạn: 2 Lần/1 ngĂ y

HoĂ n ThĂ nh Má»—i Ải nháº*n:
2000 Đồng
100.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
50 vạn Bạc KhĂ³a

1 NguyĂªn Liệu TiĂªu Dao Cốc = 1000 Đồng Thường bao gồm:
TiĂªn Linh NguyĂªn Má»™c
Da LĂ´ng Linh ThĂº
Linh ThĂº Huyết
Tá»* Tinh NguyĂªn Thạch
TiĂªn Linh QuảBạch Hổ Đường
Qua má»—i ải nháº*n:
100.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
5000 Đồng Thường
5 ChĂ¢n NguyĂªn Tu Luyện Đơn
5 ThĂ¡nh Linh Bảo Hạp Hồn


Tống Kim
Đạt 3.000 Điểm TĂ*ch Luỹ:
1 Vạn Đồng Thường
100.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
Đạt 5.000 Điểm TĂ*ch Luỹ:
3 Vạn Đồng Thường
20 vạn Đồng KhoĂ¡
Đạt 7.000 Điểm TĂ*ch Luỹ:
300 Danh Bổ Lệnh
5 Vạn Đồng Thường
1 Tần Lăng - HĂ²a Thị BĂ*ch


Săn Hải Tặc
- Tối Ä‘a 6 Nhiệm Vụ/NgĂ y
- Danh Bổ Lệnh dĂ¹ng để mua váº*t phẩm ở
Shop Danh Bổ Lệnh
http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-


Shop Chiến MĂ£
Đa Dạng - Số lượng lĂªn tá»›i 40 loại
Đồng GiĂ¡ 50 Đồng Tiền VĂ ng
Đồng Chỉ Số

http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-


NgoĂ i những thĂº cưỡi của cĂ¡c Kiếm Thế Private khĂ¡c ra Kiếm Thế Truyền Kỳ cĂ²n cĂ³ thĂªm 5 loại chiến mĂ£ má»›i
Từ trĂ¡i qua phải
Kim MĂ£ Xung KĂ*ch
Hắc MĂ£ Cuồng Chiến
Bạch MĂ£ Cuồng Chiến
Hắc Huyết Thần Ngưu
Hắc MĂ£ Huyết GiĂ¡c


http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-VÅ© KhĂ* 130 vĂ 150
VÅ© khĂ* Ngạo Thế cấp 130


http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-
VÅ© khĂ* Ỷ ThiĂªn cấp 150
http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-Shop VÅ© KhĂ* 130 vĂ 150:

Nhiều loại , hệ cho bạn lựa chọn

Cần đạt Ä‘iểm Tần Lăng - PhĂ¡t Khấu MĂ´n (Cấp 3) má»›i cĂ³ thể mở được shop

Mua bằng Tần Lăng - HĂ²a Thị BĂ*ch

Mua tại NPC Bạch MiĂªu MiĂªu (219/222 Long MĂ´n Trấn)http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-


Nhiều danh hiệu cá»±c Ä‘á»™c vĂ má»›i lạ

Xem cĂ¡ch nháº*n danh hiệu ở ĐÂY

http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-Hệ Thống NgÅ© HĂ nh Ấn
http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-Phi Phong Huyền Tinh
http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-


TĂ*nh năng Thủ ThĂ nh SÆ° MĂ´n

Trích dẫn nội dung:

Giang hồ cĂ³ kẻ bỏ ra số tiền lá»›n mời người của Thất SĂ¡t MĂ´n vĂ Nguyệt Ảnh Há»™i tấn cĂ´ng tháº*p nhị mĂ´n phĂ¡i. Những kẻ nĂ y khĂ´ng tấn cĂ´ng chĂ*nh diện, chỉ tấn cĂ´ng cĂ¡c cao thủ ở lại thủ vệ phĂ¡i trong khoảng thời gian nhất định.

Trích dẫn nội dung:


Thất SĂ¡t MĂ´n hĂ nh Ä‘á»™ng vốn dÄ© khĂ´ng quĂ¡ gĂ¢y hại đến cĂ¡c phĂ¡i, song lần nĂ y Ä‘Ă£ mạo phạm uy nghiĂªm của tháº*p nhị phĂ¡i, hĂ¡ cĂ³ thể dung! Thiếu hiệp thĂ¢n là đệ tá»* tháº*p nhị mĂ´n phĂ¡i, cần phải đứng ra Ä‘Ă¡nh lĂ¹i Thất SĂ¡t MĂ´n, bảo vệ võ lĂ¢m minh Æ°á»›c, bảo vệ gia viĂªn của mình!

http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-

Thủ ThĂ nh SÆ° MĂ´n cÅ©ng tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° CĂ´ng ThĂ nh Chiến hay Chiến Trường Tống Kim ,vẫn lĂ cĂ´ng thủ thĂ nh nhÆ°ng bĂªn tiến cĂ´ng khĂ´ng cĂ²n lĂ những người chÆ¡i mĂ thay vĂ o Ä‘Ă³ lĂ cĂ¡c con quĂ¡i váº*t, số lượng lĂªn đến hĂ ng ngĂ n, hĂ ng vạn tĂªn, được dẫn dắt bởi cĂ¡c con boss rất mạnh vĂ hết sức hung dữ.

PhĂ*a thủ lĂ 12 mĂ´n phĂ¡i rá»™ng lá»›n gồm Thiếu LĂ¢m PhĂ¡i, ThiĂªn Nhẫn GiĂ¡o, CĂ´n LĂ´n PhĂ¡i, Võ Đang PhĂ¡i, CĂ¡i Bang, Nga My PhĂ¡i, ThĂºy YĂªn MĂ´n, Đường MĂ´n, Đại LĂ½ ĐoĂ n Thị, NgÅ© Độc GiĂ¡o, ThiĂªn VÆ°Æ¡ng Bang, Minh GiĂ¡o . Đến thời gian bĂ¡o danh cĂ¡c bạn hĂ£y đến gặpLĂ½ Du SÆ¡n (230/221 Long MĂ´n Trấn) để di chuyển vĂ o map bĂ¡o danh. Thời gian bắt đầu nhĂ¢n váº*t ở Map BĂ¡o Danh sẽ được di chuyển ngẫu nhiĂªn thủ thĂ nh 1 trong 12 mĂ´n phĂ¡i.

Thời gian sự kiện

 • Thời gian diá»…n ra: 10h00 - 14h30 - 22h00 hằng ngĂ yĐiều kiện bĂ¡o danh

 • Đẳng cấp yĂªu cầu: 130 trở lĂªn
 • Số lần tham gia: 1 lần/ 1 ngĂ y
 • ÄĂ£ nháº*n thưởng lần trÆ°á»›c
 • ÄĂ£ gia nháº*p mĂ´n phĂ¡iNPC liĂªn quan

http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-Bảng TĂ*nh Điểm
TĂªn NPC Người Tham Gia Người Hạ Gục
Thất SĂ¡t MĂ´n - MĂ´n Đồ
1 Điểm
5 Điểm
Thất SĂ¡t MĂ´n - GiĂ¡o Úy
2 Điểm
20 Điểm
Thất SĂ¡t MĂ´n - GiĂ¡o Chủ
5 Điểm
100 Điểm
http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-Hệ Thống Quan Ấn Tống Kimhttp://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-


Trích dẫn nội dung:


Chiến tranh diá»…n ra khắp nÆ¡i quần hĂ¹ng tranh giĂ nh lĂ£nh địa, xĂ¢u xĂ© biĂªn cÆ°Æ¡ng, bĂ¡i tÆ°Æ¡ng xÆ°ng vÆ°Æ¡ng. Chốn giang hồ cÅ©ng cĂ³ thể lĂ m đại quan? HĂ m tÆ°á»›c đẹp mắt mang lại ngoại hình Ä‘á»™c Ä‘Ă¡o lại mang đến quan ấn thuá»™c tĂ*nh cao giĂºp bạn vĂ´ cĂ¹ng mạnh mẽ.

http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-


Quan ấn được nháº*n nhÆ° thế nĂ o ?
Căn cứ vĂ o thĂ nh tĂ*ch chiến trường, bạn sẽ nháº*n được HuĂ¢n ChÆ°Æ¡ng QuĂ¢n HĂ m (KhĂ´ng khĂ³a) http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-, sá»* dụng HuĂ¢n ChÆ°Æ¡ng QuĂ¢n HĂ m sẽ nháº*n được Ä‘iểm Danh Vọng QuĂ¢n HĂ m ,Ä‘Ă³ lĂ Ä‘iều kiện để cĂ³ thể mua được Quan Ấn Tống Kim. Quan Ấn Tống Kim cĂ³ 7 cấp tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i cĂ¡c quan hĂ m lĂ : NgÅ© Trường - GiĂ¡o Úy - Đô Úy - Tham TÆ°á»›ng - Thống LÄ©nh - NguyĂªn SoĂ¡i - Đại TÆ°á»›ng

TĂ*ch lÅ©y đạt 3000 Điểm: Nháº*n 1 HuĂ¢n ChÆ°Æ¡ng Chiến CĂ´ng (KhĂ´ng KhĂ³a)
TĂ*ch lÅ©y đạt 5000 Điểm: Nháº*n 2 HuĂ¢n ChÆ°Æ¡ng Chiến CĂ´ng (KhĂ´ng KhĂ³a)
TĂ*ch lÅ©y đạt 7000 Điểm: Nháº*n 3 HuĂ¢n ChÆ°Æ¡ng Chiến CĂ´ng (KhĂ´ng KhĂ³a)


http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-[Sá»± kiện] Bồ Đề Tranh Đoạt hĂ¡i linh quả 15h30 vĂ 20h30 hĂ ng ngĂ y

Trích dẫn nội dung:

Trong Thiếu LĂ¢m Tá»±, nÆ¡i non xanh nÆ°á»›c biếc, bao la hÆ°Æ¡ng quả thÆ¡m nồng. Giang hồ tÆ°Æ¡ng truyền rằng "ăn được Quả Bồ Đề trĂ¢n quĂ½ trong vườn quả cĂ³ thể trường sinh bất lĂ£o cĂ ng khiến cĂ´ng lá»±c tăng lĂªn". Má»—i ngĂ y vĂ o thời gian nhất định, cĂ¡c báº*c anh tĂ i hĂ o kiệt thiĂªn hạ cĂ³ thể đến hĂ¡i, người cĂ³ duyĂªn vĂ cĂ³ sức mạnh cĂ³ thể hĂ¡i được nĂ³.

Bối cảnh sự kiện
Ở Thiếu LĂ¢m Tá»± từ xÆ°a đến nay cĂ³ 1 loại quả quĂ½ hiếm cĂ³ tĂªn lĂ â€œBồ Đề”, cĂ¢y nĂ y tam tức nảy mầm, tam tức khai hoa, tam tức kết quả, má»—i loại cĂ¢y từ khi sinh ra đến lĂºc mất Ä‘i khĂ´ng quĂ¡ cá»*u tức, được xem nhÆ° luĂ¢n hồi, thĂ´ng qua sá»± luĂ¢n hồi Ä‘Ă³ loại bồ đề ngủ yĂªn nĂ y lại lần nữa hồi sinh.

Bồ Đề Quả khĂ´ng chỉ cá»±c kỳ quĂ½ hiếm mĂ khi dĂ¹ng cĂ³ thể kĂ©o dĂ i tuổi thọ, tăng thĂªm cĂ´ng lá»±c. ChÆ° vị cao tăng trong thiếu lĂ¢m tấm lĂ²ng từ bi, cho rằng Ä‘Ă¢y lĂ phĂºc của trăm dĂ¢n, sá»± cường thịnh võ lĂ¢m, cĂ ng khĂ´ng thể giữ váº*t bĂ¡u riĂªng mình. Vì thế má»—i khi Bồ Đề khai hoa kết quả, Thiếu LĂ¢m Tá»± đều thĂ´ng bĂ¡o cho cĂ¡c hĂ o hiệp thiĂªn hạ đến hĂ¡i. NgoĂ i ra nghe nĂ³i trong số Linh Quả Ä‘Ă³ cĂ²n cĂ³ 1 cĂ¢y Linh Quả cĂ³ tĂªn “NhĂ¢n SĂ¢m Quả” loại quả nĂ y cĂ³ cĂ´ng hiệu gấp bá»™i Linh Quả thường!

Thời gian
Thời gian diá»…n ra: 15h30 vĂ 20h30 hĂ ng ngĂ y


Điều kiện
Đẳng cấp yĂªu cầu: 125 trở lĂªn

ÄĂ£ gia nháº*p vĂ o mĂ´n phĂ¡i


http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-

http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-_____________________________________________

HĂ¡i lá»™c đầu xuĂ¢n - Tết thĂªm phĂº quĂ½

Trích dẫn nội dung:

Tại thĂ nh Phượng Tường sẽ diá»…n ra sá»± kiện HĂ¡i Lá»™c Đầu XuĂ¢n chĂ o mừng năm má»›i 2014. QuĂ½ nhĂ¢n sÄ© cĂ³ thể đến chá»— CĂ¢y Mai Năm Má»›i(219/219 Phượng Tường Phủ) để hĂ¡i lá»™c

http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-
Thời GianĐiều Kiện

Đẳng cấp yĂªu cầu: 120 trở lĂªn

Số lần hĂ¡i lá»™c: 10 lần/ 1ngĂ y


Nội dung sự kiện

QuĂ½ nhĂ¢n sÄ© cĂ³ thể đến đến chá»— CĂ¢y Mai Năm Má»›i (219/219 Phượng Tường Phủ) để hĂ¡i lá»™c

Má»—i vị nhĂ¢n váº*t chỉ được hĂ¡i lá»™c tối Ä‘a 10 lần/1 ngĂ y, thời gian hĂ¡i lá»™c lĂ 10 giĂ¢y.Phần thưởng
HĂ¡i lá»™c khĂ´ng chỉ nháº*n được ngẫu nhiĂªn phần thưởng HoĂ ng Kim Thạch, Tần Lăng - HĂ²a Thị BĂ*ch, Bạc KhĂ³a, Đồng ThườngmĂ cĂ²n cĂ³ thể phĂ³ng hiệu ứng phĂ¡o hoa lá»›n.http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-
Thời gian mở sự kiện: từ 12/1/2014 - 14/2/2014

Thời gian diễn ra: 20h00-21h00 mỗi tối mở sự kiện lễ mừng._________________________________________________Sá»± kiện Ä‘ua top 24 giờ khai mở mĂ¡y chủ (10h ngĂ y 12.1.2014 đến 10 giờ ngĂ y 13.1.2014)


Sá»± kiện Ä‘ua top 1 tuần (tĂ i phĂº - cấp Ä‘á»™ - vinh dá»± võ lĂ¢m) đến 19/1/2014


Sá»± kiện Ä‘ua TOP 1 thĂ¡ng (vinh dá»± tĂ i phĂº - võ lĂ¢m - cấp Ä‘á»™) đến hết 10 giờ 12.2.2014Đăng kĂ½ mĂ£ CODE tĂ¢n thủ - Kiếm thế Truyền KỳĐăng kĂ½ mĂ£ CODE tĂ¢n thủ - Kiếm thế Truyền Kỳ

http://kiemthetruyenky.vn HỖ TRỢ TÂN THỦ - NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN-

- Trang bị đồng hĂ nh cấp 1 x 1
- Tiểu du long danh vọng ( Ă¡o ) x 1
- Tần lăng hĂ²a thị bĂ*ch x 30
- Tá»* Thủy Tinh x 10
- Nháº*p Vi KĂ*nh x 10


Đăng kĂ½ theo mẫu sau Ä‘Ă¢y :
- Họ tĂªn : ..............
- TĂªn tĂ i khoản game : ..............
- Email liĂªn lạc : ...................
- Số Ä‘iện thoại liĂªn lạc : ...................


GIFT CODE dĂ nh cho 200 người đăng kĂ½ đầu tiĂªn nhanh nhất vĂ Ä‘Ăºng theo mẫu trĂªn .
Phần thưởng sẽ được thĂ´ng bĂ¡o trÆ°á»›c khi open 1 tiếng đến cĂ¡c thĂ nh viĂªn .
Nháº*p mĂ£ CODE tại Cổ Phong HĂ .
ChĂºc cĂ¡c bạn may mắn !