Ông mở SV như lúc đầu là được add thêm liên đấu là ok . TS nhanh cày đồ nhanh cho anh em PK giải trí .