- Auto phiên bản công thành chiến - tình trong thiên hạ của VLTK bản 0.0.1

Down tại đây: VLauto 0.1

... Auto tự đánh quái + nhặt đồ
+ Tự nhặt đồ ngon và vứt đồ rác
+ Chạy bãi train theo điểm
+ Tự phù khi ít máu + pk khi bị đồ sát
+ Có 1 số chức năng mới và tốt hơn.