Ai còn sv mới ra
CC hay Cs cũngđược
CC thì
Chỉ có ngọc 7 !! + ngọc giảm kháng
vậy được rồi
thêm mấy cái kia . phức tạp lắm
cs thì chỉ cần mua 1 set đồ rồi đi train