Chân Mệnh Thiên Tử Re-Open Sửa lỗi và Hổ trợ tân thủ mới
Chân Mệnh Thiên Tử Re-Open Sửa lỗi và Hổ trợ tân thủ mới
Chân Mệnh Thiên Tử Re-Open Sửa lỗi và Hổ trợ tân thủ mới

TRUY TÌM NHÂN SU
Th?i gian : 9:00 , 10:00 , 11:00 Sáng - 15:00 , 16:00 Chi?u - 19:00 -> 22:00 T?i
Nhân Su s? xu?t hi?n trong 1 ti?ng - Th?i gian tái xu?t hi?n là 10 phút 1 l?n
M?i nhân v?t san du?c 3 con Nhân Su và khi max 3 con. Các d?i hi?p ph?i ch? d?n th?i gian reset s? l?n san boss Nhân Su m?i có thê san ti?p
Th?i gian Reset Nhân Su h?ng ngày : 12:00 Trua - 2:00 Chi?u - 23:00 Khuya


Noi ti?p nh?n nhi?m v? : Bi?n Kinh 204/198
Chân Mệnh Thiên Tử Re-Open Sửa lỗi và Hổ trợ tân thủ mới

Chân Mệnh Thiên Tử Re-Open Sửa lỗi và Hổ trợ tân thủ mới
Ph?n thu?ng các b?n t? khám phá nha


Chân Mệnh Thiên Tử Re-Open Sửa lỗi và Hổ trợ tân thủ mới