-----------------------------------
------Thông tin máy chủ:------
-----------------------------------
- Máy chủ Kim Ngưu 90, Test 23/11, Open 26/22
- Trang chủ: http://sro-90.com
- Diễn đàn: http://forum.sro-90.com
- Map: Trường An - Đôn Hoàng - Hòa Điền - Lạc Khắc Sơn
- Lvl: 90
- Item: D9
- Hệ thống 3JOB
- Only Asi
- Giả kim thuật: 40%

-----------------------------------
------------Đặc biệt:------------
-----------------------------------
- Chống Out 1s
- Không quái nhóm
- Hệ thống hạn chế giờ chơi hoàn thiện
- Giới hạn 5 tiếng giờ xanh, 2 tiếng giờ vàng

-----------------------------------
-------Hỗ trợ Alpha Test-------
-----------------------------------

- Full gold
- Full silk
- Full SP
- Max Lvl
- Gacha D8 D9 100%

-----------------------------------
-------Hỗ trợ Open Beta-------
-----------------------------------
- Full đồ thường +5, có chỉ số 32%, có sức mạnh, trí tuệ, độ bền tại các thành
- Pet nhặt đồ 28 ngày
- Máu/Mana F10 1000 bình mỗi loại
- 50 Dịch chuyển phản hồi
- 20 Dịch chuyển nhanh
- Bàn tay bạc, vàng
- 10 chân chạy 100%
- 10 Pet cưỡi đà điểu
- 500k SP
- 100k Gold