Trang web:
http://munh.myvnc.com:99/

exp:10

free ngọc 7 + trùng lâu + vú khí thần khí 90+ 120 + knb + lv 95 + thời trang môn phái + thú cưới

launch:
http://14.0.21.78/tlbb/launch.rar

nạp thể :gate 10k=200k dt
:GTst: