Hôm qua tại hạ đã viết xong về phần nguồn gốc, nhưng chưa có hình ảnh cụ thể vì chưa xin được hình. Nay vì hóng hớt các thể loại. Phóng tinh viên Kiếm Thế Biz Channel đã gom được hình ảnh. Mời mọi người xem qua Khổng Tước Công Chúa và Thanh Long Bí Bảo.

[News] Kiếm Thế - Hình ảnh của boss mới và vật phẩm mới

Hình ảnh tuyệt mỹ của Khổng Tước Công Chúa

[News] Kiếm Thế - Hình ảnh của boss mới và vật phẩm mới

[News] Kiếm Thế - Hình ảnh của boss mới và vật phẩm mới


[News] Kiếm Thế - Hình ảnh của boss mới và vật phẩm mới

Khi có báo động nguy hiểm, Đại Tượng xuất hiện bảo hộ Công Chúa

[News] Kiếm Thế - Hình ảnh của boss mới và vật phẩm mới


[News] Kiếm Thế - Hình ảnh của boss mới và vật phẩm mới

Thanh Long Bí Bảo dùng Hiên Viên Lệnh và cái gì đó không biết để nâng cấp

[News] Kiếm Thế - Hình ảnh của boss mới và vật phẩm mới

Thanh Long Bí Bảo khi đạt chỉ số hoàn thiện


Tại hạ xin hết#3


[Phóng tinh viên Kiếm Thế Biz Channel]