[COLOR=Blue][SIZE=3][CENTER]Đúng 10h Ngày 1 - 02 - 2014 Sẻ Có Tác Dụng Đối Với Hổ Trợ Mem Mới

*Tính Năng Hỗ Trợ:
- Hổ Trợ Lv 90 + 5000 Lượng + 1 Set Kim Phong + Ngựa
- Hổ Trợ Lv 80 Nhận Được 1 Skill 90
- Hổ Trợ Máu Free Đến Lv 130