Sever phiên bản CTC trang bị an bang, đồ xanh ...........Ai biết share chơi với