Thể lệ: áp dụng với mỗi bài viết bao giồm trang chủ game và diễn đàn
yêu cầu diễn đàn phải trên 2k menber
Phần thưởng : 1 link = 1k knb thanks
Nội DUng Post :
Trang Chủ http://longtinhvn.com/
Diễn Đàn : http://diendan.game68vn.net/