Sự kiện chào đoán tân thủ tân anh hùng

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

Lời mở đầu cho sự kiên tân anh hùng, với game DKVS2 này cũng khá quen thuộc với một số

anh em game thủ trong 1 năm nay , nhưng hầu như các server đều đống cửa sớm hoặc là cứ liên

tục mớ các sever mới server cũ thì vắng đi rồi serve cũng vắng đi.

trong suốt thời gian theo giỏi chúng tôi nhận nhiều ý kiến của các bạn , là chính gì lý do đó

mà hầu như chưa anh em nào khám phá thật sự , vì chưa khám phá server đã vội sắp anh em

bỏ đi.

nên chúng tôi quyết định không ra server mới mà ra sự kiện tân anh hùng như sau :

Bắt đầu từ ngày 18/07/2014 vào lúc 19h:00 server tân anh hùng sẽ mở cửa trong 2 ngày

và kết thúc vào ngày 20/07/2014 và sẽ chọn ra các bạn vào server chính.khi các bạn đạt cấp 65 sẽ được dữ nguyên cấp độ + 15000 Vàng để bước vào server chính.

các tài khoản đạt cấp 60 sẽ dữ nguyên cấp độ + 5000 Vàng


Trang chủ bachu.vzgo.net
Chí tiết tân thủ

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

BQT Kính Chúc các bạn luôn thành công và cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua

---------- Post added at 01:11 PM ---------- Previous post was at 01:04 PM ----------

Sự kiện chào đoán tân thủ tân anh hùng

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

Lời mở đầu cho sự kiên tân anh hùng, với game DKVS2 này cũng khá quen thuộc với một số

anh em game thủ trong 1 năm nay , nhưng hầu như các server đều đống cửa sớm hoặc là cứ liên

tục mớ các sever mới server cũ thì vắng đi rồi serve cũng vắng đi.

trong suốt thời gian theo giỏi chúng tôi nhận nhiều ý kiến của các bạn , là chính gì lý do đó

mà hầu như chưa anh em nào khám phá thật sự , vì chưa khám phá server đã vội sắp anh em

bỏ đi.

nên chúng tôi quyết định không ra server mới mà ra sự kiện tân anh hùng như sau :

Bắt đầu từ ngày 18/07/2014 vào lúc 19h:00 server tân anh hùng sẽ mở cửa trong 2 ngày

và kết thúc vào ngày 20/07/2014 và sẽ chọn ra các bạn vào server chính.


khi các bạn đạt cấp 65 sẽ được dữ nguyên cấp độ + 15000 Vàng để bước vào server chính.

các tài khoản đạt cấp 60 sẽ dữ nguyên cấp độ + 5000 Vàng

Trang chủ bachu.vzgo.net
Chí tiết tân thủ

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

BQT Kính Chúc các bạn luôn thành công và cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua

---------- Post added at 01:52 PM ---------- Previous post was at 01:11 PM ----------

Sự kiện chào đoán tân thủ tân anh hùng

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

Lời mở đầu cho sự kiên tân anh hùng, với game DKVS2 này cũng khá quen thuộc với một số

anh em game thủ trong 1 năm nay , nhưng hầu như các server đều đống cửa sớm hoặc là cứ liên

tục mớ các sever mới server cũ thì vắng đi rồi serve cũng vắng đi.

trong suốt thời gian theo giỏi chúng tôi nhận nhiều ý kiến của các bạn , là chính gì lý do đó

mà hầu như chưa anh em nào khám phá thật sự , vì chưa khám phá server đã vội sắp anh em

bỏ đi.

nên chúng tôi quyết định không ra server mới mà ra sự kiện tân anh hùng như sau :

Bắt đầu từ ngày 18/07/2014 vào lúc 19h:00 server tân anh hùng sẽ mở cửa trong 2 ngày

và kết thúc vào ngày 20/07/2014 và sẽ chọn ra các bạn vào server chính.khi các bạn đạt cấp 65 sẽ được dữ nguyên cấp độ + 15000 Vàng để bước vào server chính.

các tài khoản đạt cấp 60 sẽ dữ nguyên cấp độ + 5000 Vàng


Trang chủ bachu.vzgo.net
Chí tiết tân thủ

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

BQT Kính Chúc các bạn luôn thành công và cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua

---------- Post added at 03:25 PM ---------- Previous post was at 01:52 PM ----------

Sự kiện chào đoán tân thủ tân anh hùng

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

Lời mở đầu cho sự kiên tân anh hùng, với game DKVS2 này cũng khá quen thuộc với một số

anh em game thủ trong 1 năm nay , nhưng hầu như các server đều đống cửa sớm hoặc là cứ liên

tục mớ các sever mới server cũ thì vắng đi rồi serve cũng vắng đi.

trong suốt thời gian theo giỏi chúng tôi nhận nhiều ý kiến của các bạn , là chính gì lý do đó

mà hầu như chưa anh em nào khám phá thật sự , vì chưa khám phá server đã vội sắp anh em

bỏ đi.

nên chúng tôi quyết định không ra server mới mà ra sự kiện tân anh hùng như sau :

Bắt đầu từ ngày 18/07/2014 vào lúc 19h:00 server tân anh hùng sẽ mở cửa trong 2 ngày

và kết thúc vào ngày 20/07/2014 và sẽ chọn ra các bạn vào server chính.

bênh cạnh đó các bạn vẫn hưởng các gìft code cấp độ như bình thường

khi các bạn đạt cấp 65 sẽ được dữ nguyên cấp độ + 15000 Vàng để bước vào server chính.

các tài khoản đạt cấp 60 sẽ dữ nguyên cấp độ + 5000 Vàng


Trang chủ bachu.vzgo.net
Chí tiết tân thủ

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

BQT Kính Chúc các bạn luôn thành công và cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua

---------- Post added at 03:34 PM ---------- Previous post was at 03:25 PM ----------

Sự kiện chào đoán tân thủ tân anh hùng

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

Lời mở đầu cho sự kiên tân anh hùng, với game DKVS2 này cũng khá quen thuộc với một số

anh em game thủ trong 1 năm nay , nhưng hầu như các server đều đống cửa sớm hoặc là cứ liên

tục mớ các sever mới server cũ thì vắng đi rồi serve cũng vắng đi.

trong suốt thời gian theo giỏi chúng tôi nhận nhiều ý kiến của các bạn , là chính gì lý do đó

mà hầu như chưa anh em nào khám phá thật sự , vì chưa khám phá server đã vội sập anh em

bỏ đi.

nên chúng tôi quyết định không ra server mới mà ra sự kiện tân anh hùng như sau :

Bắt đầu từ ngày 18/07/2014 vào lúc 19h:00 server tân anh hùng sẽ mở cửa trong 2 ngày

và kết thúc vào ngày 20/07/2014 và sẽ chọn ra các bạn vào server chính.

bênh cạnh đó các bạn vẫn hưởng các gìft code cấp độ như bình thường

khi các bạn đạt cấp 65 sẽ được dữ nguyên cấp độ + 15000 Vàng để bước vào server chính.

các tài khoản đạt cấp 60 sẽ dữ nguyên cấp độ + 5000 Vàng


Trang chủ bachu.vzgo.net
Chí tiết tân thủ

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

BQT Kính Chúc các bạn luôn thành công và cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua

---------- Post added at 03:44 PM ---------- Previous post was at 03:34 PM ----------

Sự kiện chào đoán tân thủ tân anh hùng

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

Lời mở đầu cho sự kiên tân anh hùng, với game DKVS2 này cũng khá quen thuộc với một số

anh em game thủ trong 1 năm nay , nhưng hầu như các server đều đống cửa sớm hoặc là cứ liên

tục mớ các sever mới server cũ thì vắng đi rồi serve cũng vắng đi.

trong suốt thời gian theo giỏi chúng tôi nhận nhiều ý kiến của các bạn , là chính gì lý do đó

mà hầu như chưa anh em nào khám phá thật sự , vì chưa khám phá server đã vội sập anh em

bỏ đi.

nên chúng tôi quyết định không ra server mới mà ra sự kiện tân anh hùng như sau :

Bắt đầu từ ngày 18/07/2014 vào lúc 19h:00 server tân anh hùng sẽ mở cửa trong 2 ngày

và kết thúc vào ngày 20/07/2014 và sẽ chọn ra các bạn vào server chính.

bênh cạnh đó các bạn vẫn hưởng các gìft code cấp độ như bình thường

khi các bạn đạt cấp 65 sẽ được dữ nguyên cấp độ + 15000 Vàng để bước vào server chính.

các tài khoản đạt cấp 60 sẽ dữ nguyên cấp độ + 5000 Vàng


Trang chủ bachu.vzgo.net
Chí tiết tân thủ

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

BQT Kính Chúc các bạn luôn thành công và cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua

---------- Post added at 04:17 PM ---------- Previous post was at 03:44 PM ----------

Sự kiện chào đoán tân thủ tân anh hùng

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

Lời mở đầu cho sự kiên tân anh hùng, với game DKVS2 này cũng khá quen thuộc với một số

anh em game thủ trong 1 năm nay , nhưng hầu như các server đều đống cửa sớm hoặc là cứ liên

tục mớ các sever mới server cũ thì vắng đi rồi serve cũng vắng đi.

trong suốt thời gian theo giỏi chúng tôi nhận nhiều ý kiến của các bạn , là chính gì lý do đó

mà hầu như chưa anh em nào khám phá thật sự , vì chưa khám phá server đã vội sắp anh em

bỏ đi.

nên chúng tôi quyết định không ra server mới mà ra sự kiện tân anh hùng như sau :

Bắt đầu từ ngày 18/07/2014 vào lúc 19h:00 server tân anh hùng sẽ mở cửa trong 2 ngày

và kết thúc vào ngày 20/07/2014 và sẽ chọn ra các bạn vào server chính.

bênh cạnh đó các bạn vẫn hưởng các gìft code cấp độ như bình thường

khi các bạn đạt cấp 65 sẽ được dữ nguyên cấp độ + 15000 Vàng để bước vào server chính.

các tài khoản đạt cấp 60 sẽ dữ nguyên cấp độ + 5000 Vàng


Trang chủ bachu.vzgo.net
Chí tiết tân thủ

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

BQT Kính Chúc các bạn luôn thành công và cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua

---------- Post added at 04:26 PM ---------- Previous post was at 04:17 PM ----------

Sự kiện chào đoán tân thủ tân anh hùng

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

Lời mở đầu cho sự kiên tân anh hùng, với game DKVS2 này cũng khá quen thuộc với một số

anh em game thủ trong 1 năm nay , nhưng hầu như các server đều đống cửa sớm hoặc là cứ liên

tục mớ các sever mới server cũ thì vắng đi rồi serve cũng vắng đi.

trong suốt thời gian theo giỏi chúng tôi nhận nhiều ý kiến của các bạn , là chính gì lý do đó

mà hầu như chưa anh em nào khám phá thật sự , vì chưa khám phá server đã vội sắp anh em

bỏ đi.

nên chúng tôi quyết định không ra server mới mà ra sự kiện tân anh hùng như sau :

Bắt đầu từ ngày 18/07/2014 vào lúc 19h:00 server tân anh hùng sẽ mở cửa trong 2 ngày

và kết thúc vào ngày 20/07/2014 và sẽ chọn ra các bạn vào server chính.

bênh cạnh đó các bạn vẫn hưởng các gìft code cấp độ như bình thường

khi các bạn đạt cấp 65 sẽ được dữ nguyên cấp độ + 15000 Vàng để bước vào server chính.

các tài khoản đạt cấp 60 sẽ dữ nguyên cấp độ + 5000 Vàng


Trang chủ bachu.vzgo.net
Chí tiết tân thủ

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

BQT Kính Chúc các bạn luôn thành công và cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua

---------- Post added at 04:47 PM ---------- Previous post was at 04:26 PM ----------

Sự kiện chào đoán tân thủ tân anh hùng

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

[COLOR="#FF0000"][COLOR="#0000CD"][B]Lời mở đầu cho sự kiên tân anh hùng, với game DKVS2 này cũng khá quen thuộc với một số

anh em game thủ trong 1 năm nay , nhưng hầu như các server đều đống cửa sớm hoặc là cứ liên

Sự kiện chào đoán tân thủ tân anh hùng

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

Lời mở đầu cho sự kiên tân anh hùng, với game DKVS2 này cũng khá quen thuộc với một số

anh em game thủ trong 1 năm nay , nhưng hầu như các server đều đống cửa sớm hoặc là cứ liên

tục mớ các sever mới server cũ thì vắng đi rồi serve cũng vắng đi.

trong suốt thời gian theo giỏi chúng tôi nhận nhiều ý kiến của các bạn , là chính gì lý do đó

mà hầu như chưa anh em nào khám phá thật sự , vì chưa khám phá server đã vội sắp anh em

bỏ đi.

nên chúng tôi quyết định không ra server mới mà ra sự kiện tân anh hùng như sau :

Bắt đầu từ ngày 18/07/2014 vào lúc 19h:00 server tân anh hùng sẽ mở cửa trong 2 ngày

và kết thúc vào ngày 20/07/2014 và sẽ chọn ra các bạn vào server chính.

bênh cạnh đó các bạn vẫn hưởng các gìft code cấp độ như bình thường

khi các bạn đạt cấp 65 sẽ được dữ nguyên cấp độ + 15000 Vàng để bước vào server chính.

các tài khoản đạt cấp 60 sẽ dữ nguyên cấp độ + 5000 Vàng


Trang chủ bachu.vzgo.net
Chí tiết tân thủ

Web game chơi cực định chơi cực đã bachu.vzgo.net

BQT Kính Chúc các bạn luôn thành công và cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua