http://baokiem.org/
3 phụ bản VIP rơi knb và x5 vật phẩm
Hỗ trợ 1 triệu đồng
Hỗ trợ x10 + x20 kinh nghiệm
Hỗ trợ đá cường hóa tinh hoa
Hỗ trợ đá tiến hóa thú cưỡi
Hỗ trợ Set Cam 4x
Phiên bản cày cuốc chuẩn nhất là đây. Vào game anh em vào hoạt động >> Chọn Lễ Túi Đổi >> Chọn 3 túi quà VIP nhé. Cực nhiều item vật phẩm hỗ trợ mà tất cả web DKVS khác không có