KHAI M? SEVER VO SONG nga`y 19/07/2014
TRANG CHU? : http://thienkiempk.com
dang ky´ ta?i : http://thienkiempk.com/reg.php

Facebook :https://www.facebook.com/thienkiempk
Diê~n da`n : http://thienkiempk.com/diendan


1. Quà T?ng Tân th?
Các tài kho?n khi tham gia vào game s? nh?n du?c 1 b? quà t?ng :
1 x- VIP Thanh d?ng
1 x B? Trang b? hoàng kim level 40
10 x T?a k? luy?n thú dan
20 x M? r?ng phù
30 x B?o th?ch mãnh nh?.
5000 Vàng khóa

2.Thông tin server :
TI´NH NANG ÐÔ?C BA´ VO~ LÂM MA` KHÔNG MÔ?T SERVER NA`O CO´ : (ÐÔ?C QUYÊ`N CU?A DKVS2)

1 . NÂNG C´P THÂ`N BINH (cu?c phê) THÂ`N BINH C´P 1, 2,3,4,5 ….
thienkiempk.com ( game dkvs hay nhất )
thienkiempk.com ( game dkvs hay nhất )
thienkiempk.com ( game dkvs hay nhất )
thienkiempk.com ( game dkvs hay nhất )
2.HÊ? THÔ´NG TUONG SINH TUONG KHA´C GIU~A 4 PHA´I (CU?C PRO VA` CÂN BA`NG ha`ng dô?c quyê`n )
3 . HÊ? THÔ´NG 100 BOSS MO´I CU?C KOOL VA` ÐA DA?NG VÂ?T PHÂ?M VÔ CU`NG GIA´ TRI? (ÐANG CHO` CA´C BA?N CHINH PHU?C )
BOSS Tiêu Diêu T?
thienkiempk.com ( game dkvs hay nhất )
thienkiempk.com ( game dkvs hay nhất )
- H? TH?NG THÚ CU?I Ð?C S?C
- HO?T Ð?NG SAN BOSS DI?N RA 24/24/CÙNG V?I NHUNG PH?N THU?NG PHONG PHÚ
- CHI?N TRU?NG, LIÊN Ð?U, T?NG KIM, CÔNG THÀNH CHI?N, LÔI ÐÀI T? VÕ
- MAP TRANI KNB , EXP H? TR? ÐUA TOP
- S? KI?N ÐUA TOP, EVENT DI?N RA HÀNG NGÀY..
thienkiempk.com ( game dkvs hay nhất )

NHI?U PHÓ B?N M?I
thienkiempk.com ( game dkvs hay nhất )

PK Ð?P Ma´t
+ Nhi?m v? v?n tiêu h?ng ngày
+ Ðánh quái r?t KNB - Tho?i mái di shoping - Thích h?p cày cu?c
+ Gi?i h?n c?p 250 lv
+ Nhi?u s? ki?n dua top , cày level h?p d?n
+ H? th?ng phó b?n m?i d?c s?c
+ H? th?ng thú cu?i m?i
+ H? th?ng pet m?i
thienkiempk.com ( game dkvs hay nhất )