AnimeMU - Khải triển máy chủ Kỷ Nguyên Trống - Season 4 Epside 6
Website:
Thông tin Server
Season 4 Epside 6
Exp: x500
Drop: 30%
Reset không mất point / không bãi quái / không đồ FULL / không WebShop / hơn 500 item mới.