Open S2 Gunny Tank Với Quà Tân Thủ Hót ( cực Hót Luôn )Phát 1000 Code
Tặng 1000 Code Gồm item Đạo Cụ Và 50k Cash S1 ( S2 20k Cash )Nhanh Tay Nhận Kẻo Hết
Mọi Chi Tiêt Truy Cập Forum
http://forum.gunnytank.net:82/forum/forum.php
Code Dưới Nhận Được Cả S2 Và S1
Link S1 : http://gunnytank.net/
Link S2 : http://s2.gunnytank.net/
Link nhận code:
http://forum.gunnytank.net:82/forum/...extra=page%3D1