Trang chủ : volamdaichien.ml
Facebook: facebook.com/volamdaichien2015
Y/h:volamdaichien2015

Sử dụng trang bị Kim Ô v.v...̉.
Auto ngoài kèm theo Client.
Chạy Game.exe để cập nhật.

Hỗ trợ tân Thủ:
-LV 120 Sét Tử Mảng.
-Ngựa Bôn Tiêu.
-Thần Hành Phù.
- Tiên thảo lộ.
-100 vạn lượng.
- Đại thành bí kíp 90
- Bí kíp 120
+ Nội dung trong game:
BQT game chỉ sử dụng 1 số tín năng sau:.
1.Tín năng Phong Lăng Độ.
2.Tín năng Vượt Ải .
3.Tống Kim đổi xu .
4.Mạn Bắc Thảo Nguyên.
5.Tín Sứ.
6.Hoạt động Quả Huy Hoàng.
7.Hoạt động Quả Hoàng Kim.
8.Vi Sơn Đảo.
9.Ủy Thác.
10.Bày bán hàng.
11.Bang Hội.
12.Công Thành Chiến.
13.Liên Đấu.
14.Dã Tẩu.
15.Boss Sát Thủ.
16.Boss Hoàng Kim.
17.Bảo Tàng Viêm Đế.
18.v.v.

+ Event: Phong phú đa da