<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><a href="http://duhocinec.com/hoi-thao-du-hoc-uc-nganh-ke-toan-thuong-mai-tai-melbourne"><span style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;">Ng&agrave;nh Kế to&aacute;n&nbsp;v&agrave; thương mại</span></a><span mce_style="font-size: small;"> đều ấy l&agrave; những ng&agrave;nh đang phong c&aacute;ch cần nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao x&acirc;y dựng mọi đất nước. sở hữu thời cơ du học v&agrave; trải nghiệm nền gi&aacute;o dục tại một nước ph&aacute;t triển ch&iacute;nh đấy ch&iacute;nh l&agrave; b&agrave;n đạp vững chắc để bạn tạo dựng vị tr&iacute; tương lai.</span></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span mce_style="font-size: small;">ch&uacute;ng ta muốn </span><span style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><a href="http://kienthucduhocuc.com/">du học &Uacute;c</a></strong><span mce_style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span>ng&agrave;nh Kế to&aacute;n &amp; thương mại</span><span mce_style="font-size: small;"> với kinh ph&iacute; tiết kiệm th&igrave; Đại học Charles Darwin (CDU) tại Cao đẳng c&ocirc;ng lập nghệ v&agrave; quản trị xứ gấu Koala (xứ sở chuột t&uacute;i Technology &amp; Management College &ndash; Trường ATMC) sẽ ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n l&agrave;m cho ch&uacute;ng ta giảm bớt phần n&agrave;o kinh ph&iacute;. đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; một trường c&ocirc;ng của xứ sở chuột t&uacute;i, mức học kinh ph&iacute; cho kh&oacute;a Cử nh&acirc;n của Charles Darwin, khu học x&aacute; tại ATMC cũng rất &ldquo;mềm&rdquo; so c&ugrave;ng c&aacute;c trường kh&aacute;c: chỉ khoảng AUD 17,600. c&ugrave;ng kh&oacute;a Thạc sĩ, trường cũng rất li&ecirc;n kết c&ugrave;ng với Charles Darwin giảng dạy Thạc sĩ kế to&aacute;n v&agrave; MBA &ndash; 2 kh&oacute;a c&oacute; chương tr&igrave;nh tập sự 12 tuần m&agrave; kh&ocirc;ng phải trường n&agrave;o cũng rất c&oacute; .</span></div>

<div class="separator" new="" times=""><a href="http://2.*****************/-ekHdjV_n04Q/VSdF_Yu0wdI/AAAAAAAAAAc/ebpid18ZvZM/s1600/hoi-thao-du-hoc-uc-nganh-ke-toan.jpg" imageanchor="1" style="color: rgb(81, 175, 200); text-decoration: underline; margin-right: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="http://2.*****************/-ekHdjV_n04Q/VSdF_Yu0wdI/AAAAAAAAAAc/ebpid18ZvZM/s1600/hoi-thao-du-hoc-uc-nganh-ke-toan.jpg" style="background: none; padding: 0px; border: currentColor;" /></a></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span mce_style="font-size: small;">thời cơ duy nhất trong th&aacute;ng 4 n&agrave;y để qu&yacute; phụ huynh v&agrave; những c&aacute;c bạn du học sinh quan t&acirc;m những ng&agrave;nh n&agrave;y t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin về chương tr&igrave;nh giảng dạy của trường. Đại diện trường CĐ C&ocirc;ng nghệ v&agrave; Quản trị &Uacute;c sẽ về Việt Nam v&agrave; bộ phận Hội thảo tại INEC c&ugrave;ng với chủ đề:đi học nước ngo&agrave;i xứ sở kangaroo ng&agrave;nh Kế to&aacute;n &amp; thương mại tại Melbourne. K&iacute;nh mời những bạn quan t&acirc;m tham dự:</span><span mce_style="font-size: small;">&nbsp;</span></div>

<table align="center" border="0" class="mceItemTable" style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187); width: 600px; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; margin-bottom: 20px; word-spacing: 0px; white-space: normal; cursor: default; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 245, 238); -webkit-text-stroke-width: 0px;">
<tbody>
<tr>
<td style="margin: 8px; padding: 4px 10px 4px 5px; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187); font-size: 10px; cursor: text;">
<div align="center">
<div mce_style="text-align: center;" style="font: 10px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 245, 238); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><span mce_style="font-size: small;"><span mce_style="color: #ff0000;" style="color: red;"><a href="http://kienthucduhocuc.com/hoi-thao-du-hoc-uc/">HỘI THẢO DU HỌC &Uacute;C</a> NG&Agrave;NH KẾ TO&Aacute;N &amp; THƯƠNG MẠI TẠI MELBOURNE</span></span></strong></div>

<div mce_style="text-align: center;" style="font: 10px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 245, 238); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span mce_style="font-size: small;"><strong>Thời gian: 16g00, Thứ Bảy,</strong>&nbsp;<strong>18-04-2015</strong></span></div>

<div mce_style="text-align: center;" style="font: 10px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 245, 238); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><span mce_style="font-size: small;">Địa điểm: Ph&ograve;ng Hội thảo INEC, 138 Trần Nh&acirc;n T&ocirc;n, P.2, Q.10, TP.HCM</span></strong></div>

<div mce_style="text-align: center;" style="font: 10px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 245, 238); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span mce_style="font-size: small;"><strong>Đăng k&iacute; tham dự&nbsp;</strong><a href="https://docs.google.com/forms/d/1BNHRD1YqrEwx_2V9XVFYX2xGixW1SACiodqd-OY1br8/viewform" mce_href="https://docs.google.com/forms/d/1BNHRD1YqrEwx_2V9XVFYX2xGixW1SACiodqd-OY1br8/viewform" style="color: rgb(81, 175, 200); text-decoration: underline;" target="_blank" title="đăng lý"><strong><span mce_style="color: #0000ff;" style="color: blue;">TẠI Đ&Acirc;Y</span></strong></a><strong>&nbsp;hoặc qua hotline: 093 409 8883</strong></span></div>

<div mce_style="text-align: center;" style="font: 10px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 245, 238); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><span mce_style="font-size: small;"><span mce_style="color: #ff0000;" style="color: red;">Đặc biệt: Visa kh&ocirc;ng chứng minh t&agrave;i ch&iacute;nh</span></span></strong></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><span mce_style="font-size: small;">Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ v&agrave; Quản trị &Uacute;c &ndash; CĐ danh tiếng được c&ocirc;ng nhận tr&ecirc;n to&agrave;n nước &uacute;c</span></strong></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span mce_style="font-size: small;">Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ v&agrave; Quản trị &Uacute;c đấy l&agrave; viện gi&aacute;o dục của đất nước nước &uacute;c đặt tại bang Victoria. Trường được s&aacute;ng lập c&ugrave;ng mạng lưới c&aacute;c khu học x&aacute; x&acirc;y dựng Melbourne v&agrave; Geelong (th&agrave;nh phố lớn thứ 2 bang Victoria).</span></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span mce_style="font-size: small;">Trong suốt c&aacute;c năm qua, CĐ C&ocirc;ng nghệ v&agrave; Quản trị &Uacute;c lu&ocirc;n tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ mục đ&iacute;ch học tập của học sinh sinh vi&ecirc;n như: n&acirc;ng cấp hệ thống trang thiết bị, thư viện, kh&oacute;a học c&ugrave;ng với sĩ số nhỏ, hướng dẫn viết CV, trả lời phỏng vấn xin việc sau l&uacute;c tốt nghiệp&hellip;</span></div>

<div mce_style="text-align: center;" style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><span mce_style="font-size: small;">học sinh sinh vi&ecirc;n v&agrave; giảng vi&ecirc;n n&oacute;i g&igrave; về ATMC, xem clip:</span></strong></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" mce_src="https://www.youtube.com/embed/_D-3vPuzvSI" src="https://www.youtube.com/embed/_D-3vPuzvSI" width="600"></iframe></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span mce_style="font-size: small;">hầu như tất cả học vi&ecirc;n nhận được bằng bằng CĐ C&ocirc;ng nghệ v&agrave; Quản trị &Uacute;c đ&atilde; đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng lập đ&aacute;ng ghi nhận như: Shreyansh Banker (IBM Program), Sneha Ramteke (Data Analyst (Origin Energy)), Hardik Vasavada (IBM &ndash; IT Colsultant), Mandeep Singh (Chủ nh&agrave; h&agrave;ng Darbar),&hellip;</span></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span mce_style="font-size: small;">Li&ecirc;n hệ c&ugrave;ng đại diện trường tại Việt Nam để được hỗ trợ tốt nhất cho hồ sơ của bạn:</span></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><u mce_style="color: #222222; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif;"><strong><a href="http://duhocinec.com/diem-tin-du-hoc/cong-ty-tu-van-du-hoc-uy-tin-lchon-mat-gui-vangr-o-dau" mce_href="cong-ty-du-hoc-inec" style="color: rgb(81, 175, 200); text-decoration: underline;" target="_blank" title="công ty du học">C&ocirc;ng ty tư vấn du học&nbsp;uy t&iacute;n</a></strong></u></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span mce_style="font-size: small;"><strong>Trụ sở ch&iacute;nh:</strong>&nbsp;138 Trần Nh&acirc;n T&ocirc;n, Phường 2, Quận 10, TP.HCM</span></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span mce_style="font-size: small;">ĐT: (08) 3938 1080 (24 Lines) Hotlines: 093 409 2662 - 093 409 9070</span></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span mce_style="font-size: small;"><strong>Chi nh&aacute;nh:</strong>&nbsp;51L Nguyễn Ch&iacute; Thanh, P. Thạch Thang, Q.Hải Ch&acirc;u, TP. Đ&agrave; Nẵng</span></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span mce_style="font-size: small;">ĐT: (0511) 3818 919&nbsp; Hotline: 093 409 9070</span></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span mce_style="font-size: small;">Chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng, g&oacute;p &yacute;: 093 409 4442</span></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span mce_style="font-size: small;">Đăng k&yacute; hội thảo: 093 409 8883</span></div>

<div style="font: 15px/22px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;">&nbsp;</div>Du học Úc với chi phí tiết kiệm


bạn muốn du học Úc ngành Kế toán & thương mại cùng với chi phí tiết kiệm thì Đại học Charles Darwin