Thông Tin SRO PHONG LƯU
» Trang Chủ : http://srophongluu.com
» Diễn Đàn : http://forum.srophongluu.com
» Tài game : http://srophongluu.com/taigame

Alphatest : Ngày 05/06
Thời Gian Open: Lúc 12h Ngày 10/06

► Thông Tin máy Chủ
» Map 120 , Skill 120 , Mastery 360
» Đồ D13 Ngoại Hình Chuẩn , Hiệu Ứng Nasun
» Đồ D13 Drop tại map Jupiter 116 > 120
» Rate Exp 50x
» Drop item 3x , Drop Gold 10x
» Tỷ Lệ Mix Đồ : 1>4 100% .4>5 80% . 5>... (random)

► Hỗ Trợ Tân Thủ
» Sét Đồ SUN D9 + 5 Max blue Chỉ số 100%
» 1000 Bình Hp / Mp ( 820 )
» Thú Nhặt Đồ 10 Ngày
» Nasun 5% 7 ngày
» 3000000 SP
» 500000 Gold
» Sát Thương , Hấp Thụ 20% 10 cái​