Thiên Long Bát Bộ Huyết Kiếm TEST Phiên bản 3.5
Thông tin về sever
Trang chủ :
Mã:
http://huyetkiem.ga/intro/
Đăng ký :
Mã:
http://huyetkiem.ga/id/?route=register
Diễn đàn :
Mã:
http://huyetkiem.ga/forum/index.php
Link tải game :
Mã:
http://thienlongbatbo.myvnc.com/thienlongbatbo/ThienLongBatBo.exe
https://tenlua.vn/download/1737e02ae3096e0f1f/thienlongbatbo
http://upfile.vn/6qXmNTZmjdIg/thienlongbatbo-exe.html
http://4share.vn/f/4f7b7d7d767d787b/ThienLongBatBo.exe
http://pan.baidu.com/s/1ntiPMIl
Link Facebook :
Mã:
https://www.facebook.com/pages/Thi%C3%AAn-Long-B%C3%A1t-B%E1%BB%99/1447287688921871?ref=hl


Các map train cấp độ:
- Từ cấp 30 -> 65 : Yến Vương Cổ Mộ
- Từ cấp 65 -> 90 : Tầng Hoàng Địa Cung
- Từ cấp 90 trở lên : Cao Xương Mê Cung, Thạp Khắc Mã Lan Can, Hỏa Diệm Sơn, Hàn Huyết Lĩnh, Côn Lôn Phúc Địa.
- Phụ bản Ác Bá, Ác Tặc: Rơi Phiếu Vàng + Ngọc cấp 4 + Đồng vàng
- Phụ bản Tứ Tuyệt Trang: Rơi Thái Cực Đan + Bách Bảo Thiên Thư + Thiểm Quang Khoáng Thạch + Đồng Vàng + CCHTP
- Phụ bản Sát Tinh: Rơi Hồn Băng Châu + Linh Hồn Toái Phiến + Đồng vàng + CCHTP
- Phụ bản Binh Thánh Kì Trận: Ngọc cấp 5 + Phiếu Vàng
- Phụ bản Hư không huyền cảnh: Rơi Bí Tịch Tàn Diệp + Phiếu vàng ( tùy độ khó)
- Phụ bản Phiêu Miễu Phong: Rơi Ngọc cấp 5 + CCHTP + Nguyên liệu làm Ám Khí
- Phụ bản Yến Tử Ô: Rơi Thần Binh Phù cấp 1,2,3 + CCHTP + Hàn Băng Tinh Tiết + Võ Hồn Dịch Tướng Đan ....
- Map Võ Đang: Rơi Ngọc cấp 5 + Hộ Uyển Cao Cấp Toái Phiến
- Phụ bản Thất thiếu sơn: Rơi hiếu vàng + Thất thiếu sơn bảo hộp ( thời trang thú cưỡi mới )
- Phụ bản Vương Lăng: Vương Lăng Bảo Rương ( nguyên liệu Long Văn + các thứ khác )
- Thiên giáng kỳ thú Lâu Lan: Trân thú mới.
- Sever thường xuyên làm Event cho AE
Thông tin đua top
Top 1 : 200k DT + 5 viên ngọc 7 tùy ý + 1 trùng
Top 2 : 150k ĐT + 3 viên ngọc tùy ý
Top 3 : 100k ĐT + 1 viên ngọc tùy ý
Top 4 > 10 : Mỗi người nhận đx 50k DMP

TLBB Huyết Kiếm
TLBB Huyết Kiếm
TLBB Huyết Kiếm
TLBB Huyết Kiếm