Sau khi bị hacker tìm tòi đã tìm ra sever free hoàn toàn dùng lệnh Gm anh em cùng vào nào

http://vt.haygame.com/go5568/631002


Vấn tiên free lệnh GM !!!