http://shv.vndc.org/ Link đây
mới vào bạn được free 5tr knb nhá. rồi inbox thực hiện yêu cầu trên fanpage được thêm 20tr nữa
Link page: https://www.facebook.com/Ti%C3%AAn-O...09491/?fref=ts
Cày cấp khá nhanh. free vip3