Thông báo server s1 Webgame Sở Hán Vương chính thức được khai mở.
********************
Server tân thủ 5000.000 KNB khi đăng ký tài khoản game
http://s5.thienmenh.vn.hn/