*SRO BÍNH THÂN Nam 2016

Nam M?i TEAM SRO Bính Thân Kh?i M? Sever Hoàn Toàn M?i L? Ð?p và Hoàn Thi?n Chu?n Nh?t T?ng H?p G?p M?i Các SEVER PRIVATE T? Tru?c Ð?n Nay , Nam M?i BQT h?a h?n s? là 1 sever hay nh?t b?n v?ng nh?t. !!!

Chúng Tôi BQT SRO Bính Thân Xin G?i T?i Các B?n 1 Server Máy Ch? MAP 120 Skill 120 D13 Ngo?i Hình D13 Và 19 Tùy Tr?n, Hoàn Thi?n Chu?n Ðét

-C?u Hình Máy Ch? Kh?ng Ch?y 24/24h
-V?i Tiêu Trí 3 Không : Ko Deley - Ko Bug- Ko Hut Máu.
-Ch?nh S?a Hoàn Thi?n Nh?t T? Tru?c Toi Nay.
-Nasun 15% 20% 25% Sát Thuong Hoàn Toàn Chu?n

?????SRO Bính Thân Hoàn Toàn M?i Ð? H?a Chào Ðón Nam M?i 2016 ( Bính Thân ) Kính Chào Ðón Các B?n?????
T?i V?i Server Ð? Tr?i Nhi?m Con Ðu?ng To L?a - Máu Và Nu?c M?t Nh?ng Tr?n War JOP - War Guil - PVP Máu L?a. Máy Ch? C?u Hình Cao Ch?y Xuyên Su?t.24/24h

Chúng Tôi Quy?t Ð?nh Khai M? Alphatest Và Open Beta SRO Bính Thân [SRO Bính Thân Hót Nh?t Nam 2016 Ð?i Ngu BQT Tr?c Liên T?c S? Lý]

?[THÔNG TIN CHUNG SRO BÍNH THÂN NAM 2016 CHÚC M?NG NAM M?I]
Th?i gian Alpha Test: 12h Chi?u Ngày 3 – 01 – 2016
Th?i gian Open: 13h - Ngày ... - 01 - 2016
THÔNG TIN SEVER
Max Level 120 :
Trang Ch? : srobinhthan.net
Di?n Ðàn : http://www.diendan.srobinhthan.net/forum.php
Download : http://taikhoan.srobinhthan.net/#taigame
Link D? Phòng : http://taikhoan.srobinhthan.net/#taigame
D13 Ngo?i Hình Chu?n : http://taikhoan.srobinhthan.net/#taigame

-Skill 120 Master 360/360
-Rate EXP/SP x300
-Rate Drop x10
-Rate Gold x10
-Rate Job x30
-Item D13 ngo?i hình chu?n có Media Ngo?i Hình D19 cho Nh?ng Ai Yêu D19 Thích Ð? H?a Ð?p M?i L? .
-Ð? D13 Drop quái Jupiter 116->120
-H? th?ng Title m?i m?
-H? th?ng wedsite du?c thi?t k? b?o m?t cao
-H? th?ng CTC 20h00 t?i th? 7 hàng tu?n .
-Fix tri?t d? tình tr?ng Out1s và Bug LAG
-Rate Ð?p d? : 1->4 = 100%
4->8 = 70%
8>>> random
Rate d?p Nasun random (yêu c?u s? d?ng bmm c?p 1)
?H? Tr? ALPHATEST
T?ng Full Gold, SP, SILK 999999999999
Ð? Mua Trong Shop Full Blue Và Gia Tang
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
?H? TR? TÂN TH? T?ng 1000 Máu vs 1000 Mana
T?ng Nasrun bình thu?ng +1 7 ngày
T?ng 50 Cu?n Gi?y D?ch Chuy?n Ngu?c
T?ng 10 chân ch?y T?c Ð? Di Chuy?n 100%
T?ng Pet Nh?t Ð? 10 Ngày
T?ng 1 Pet Chi?n Ð?u
T?ng Full Vu Khí vs Trang B? Son D11 lv1 m?c du?c full 100% và Blue
T?ng H?p Th?, Sát Thuong 10 Chi?c
Và R?t Nhi?u H? Tr?.

Thân BQT SRO Bính Thân !!!