Web thienlongtaichien.com
Ex:50 DRO:2.0
feed 100% kiếm DMP tại các phó bản và boss
hệ thống thời trang và thú cưỡi mới nhất

pet 12kill có thêm 4 thuộc tín thượng cổ
thượng cổ thần khí hiệu ứng đầy đủ
Long vân điêu
liên hệ : yahoo: gmtltaichien0909
Facebook: gmtltaichien0909@gmail.com