Boss Attack (Binh Đoàn Pháp Sư)

Hướng dẫn tham gia Sự Kiện Boss Attack
Tham gia Sự Kiện Boss Attack ( Binh Đoàn Pháp Sư )

Sự Kiện Boss Attack ( Binh Đoàn Pháp Sư )

Tham gia Sự Kiện Boss Attack ( Binh Đoàn Pháp Sư ) trong MU


Địa Điểm : Devias - 4 đi xuống 1 chút

Nhiệm Vụ : Tìm và Tiêu diệt Binh Đoàn Pháp Sư

Phần thưởng : Jewels ( bless + soul SLL ), Zen, Items Excellent....

Hướng dẫn tham gia các sự kiện khác trong MU Online: