Không nói nhiều, link
http://play.vndc.org/register.php?id...puCj8EN1BuDXU=