Alphatest: 13h 14/01/2015
Open Chính Thức: 13h 17/01/2016

Chức năng Ingame:
- Tên Máy Chủ: Tam Giới
- Xử lý hack đồ nhanh chóng
- Chống Disconnect 100%

Trang chủ: http://srotamgioi.com/
Diễn đàn:http://diendan.srotamgioi.com
Tải Game:http://srotamgioi.com/#download

Thông tin rate:
- Race: Asi & EU
- Max Lv: 120
- Item: D13
- Exp/Sp Rate: 250x
- Drop Item : 5x
- Gold drop : 5x
- Skill Max : 140

Hỗ trợ Open chính thức:
- Full Sun Cấp 11 + 10 (Max blue)
- Pet 30 Ngày
- 1000 Bình HP/MP
- 50 DCN
- 20.000.000 SP
- 300.000 Gold
- Và số vật phẩm khác