http://dv.haygame.net/go495/37201
Đoạt vương Sv cày cuốc, cày là có hết. Vừa ra mắt.