VLTKGameOpen


DOWNLOAD : VLTK-Auto TTTH.rar

File ch?y chính: VLTKGameOpen.exe
+ T?t h?t game v? lâm trư?c khi m? auto
+ Ch?y song song v?i Vauto CNTP và Vauto TTTH

Ch?c năng:
- M? nhanh c?a s? game k?t h?p gi?m c?u h?nh game (dùng đư?c cho c? 2 phiên b?n CNTP và TTTH).
- ?n c?a s? game theo cơ ch? ti?t ki?m ram.
- H? tr? Nga My buff theo % sinh l?c.
- Ngày 2/08/2014, thêm các ch?c năng:
Hoàn thi?n ch?c năng di chuy?n theo to? đ?.
M? thêm ch?c năng t? đông fake ip m? > 9 acc
Đăng k?:

- Phiên b?n chưa đăng k? ch? ch?y đư?c 2 to? đ?
- Phiên b?n đăng k? không gi?i h?n s? lư?ng to? đ?.
- Phí đăng k?: 100.000vnd/máy, nh?n card đi?n tho?i VINA-MOBI-VIETTEL

- Đăng k? qua email : buidoi2016@gmail.com

Chúc Các B?n Vui V?

BQT : Đ? Duy?t Không Virus