Phiên bản 5.3 Open ( cầy quốc )

chiến đầu nhận xu

item hót trong phó bản và nhiệm vụ

link : http://sddtank.net/

đăng ký : http://sddtank.net:81/dangki.kylhệ thống vui là chính ít nạp thẻ - tất cả item hót làm nhiệm vụ có được

nhiệm vụ đầu tiên - tham gia 1 trận chiến đâu nhận

999 chiến hồn đơn - tinh hoa vinh dự x 50 - wow thiên sứ - NKN siêu cấp x 45

lengen gươm thần x1 cấp 3 - thức ăn pet tăng 20000 diễn x100 - đá ht + 200 các loại x 50

st lv 13 x5 - châu báu giáp vàng các loại x30 - sát long + 5 x2 phục long +5 x2 day chuyền x1


nón - áo ..