Mu Online News Item Mới Ra Mắt Hôm Nay Online Lâu Dài Đường Truyền 3MB
Nhà Mình Làm Nét Lên hôm nay làm Server Mu này cho anh em chơi cầy quốc, một thời chơi Mu nhưng giờ thấy mọi người cũng ít chơi thể loại này.
• Trang Chủ : http://k57b.com
Tải Game : http://upfile.vn/T-IgNrBmKTBt/setup-musuunhi-exe.html

• Phiên Bản : Season 6
• Exp : 400x
• Drop : 30%
• Đường truyền : 3MB VNPT Internet, quán Game
• Data Center : Việt Nam
• AnTihack : ICM

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Hl3Ozq4iwac