Cập nhật Lịch phát sóng AXN <==

00:45

THE VOICE (SEASON 10) : GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 10)02:30

BLACKLIST, THE (SEASON 2) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 2)03:20

ALIAS (SEASON 2) : BÍ DANH (PHẦN 2)04:15

THE VOICE (SEASON 8) : GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 8)06:00

TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 2)06:30

TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 2)07:00

THE VOICE (SEASON 8) : GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 8)07:55

EXIT : LỐI THOÁT08:50

ALIAS (SEASON 2) : BÍ DANH (PHẦN 2)09:40

BLACKLIST, THE (SEASON 2) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 2)10:30

WIPEOUT (SEASON 6) : CÚ NGÃ (PHẦN 6)11:20

EXIT : LỐI THOÁT12:10

THE VOICE (SEASON 10) : GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 10)13:55

BLACKLIST, THE (SEASON 2) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 2)14:45

ALIAS (SEASON 2) : BÍ DANH (PHẦN 2)15:35

TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 2)16:05

TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 2)16:35

THE VOICE (SEASON 8) : GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 8)17:35

WIPEOUT (SEASON 6) : CÚ NGÃ (PHẦN 6)18:25

HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)19:20

EXIT : LỐI THOÁT20:10

THE VOICE (SEASON 10) : GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 10)22:00

CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)22:55

THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3)23:50

CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)

Lịch phát sóng AXN