Tin vui cho toàn thể tin đồ game võ lâm 2 private là server chuẩn bị ra mắt vào tháng 3
Thời gian chính thức
Alpha test: 1-3-2014
Dự kiến test 14 ngày
Thời gian open chính thức dự kiến vào cuối tháng 3

Mọi thông tin cập nhật tại

Trang chủ : http://game-zing.com