Mot he thong Kiem Soat Cua Ra Vao la gi?

Mot cach dinh nghia don gian chi can tu cum tu tren cung da noi len tat ca, thuat ngu kiem soat ra vao la cac giai phap ky thuat ap dung de quan ly loi di vao hoac ra khoi khu vuc bat ky hay thang may mot cach tu dong . Mot cach thuc don gian nhat la dung o khoa bang kim loai co the duoc xem nhu mot cach don gian cua mot "he thong kiem soat ra vao"

Trong cac nam qua, giai phap kiem soat ra vao ngay cang tro nen tinh vi hon. Hien nay, thuat ngu "he thong kiem soat ra vao" thuong dung de chi mot giai phap kiem soat truy cap dien tu dung the/van tay quan ly tren PC . He thong the/van tay cho kiem soat vao ra dien tu su dung mot "chia khoa truy cap" dac biet, chu khong don thuan la mot chia khoa bang kim loai la co the truy cap vao khu vuc duoc quy dinh kiem soat

Cum tu truy cap su dung trong tai lieu nay thi thuat ngu "he thong kiem soat ra vao" la mot giai phap kiem soat dien tu dung the hoac van tay hay ca 2

He thong kiem soat ra vao thong thuong duoc su dung de kiem soat viec vao ra cua ben ngoai cua toa nha . He thong kiem soat truy cap nay cung co the duoc ap dung de kiem soat ra vao cac khu vuc nhat dinh nam ben trong toa nha nhu : cac cong ty thue van phong , phong IT hay Server cua toa nha ,...

Muc dich cua giai phap kiem soat tren la cach de giao quyền nhanh chong, thuan loi cho nhung nguoi duoc uy quyen giam sat ra vao tai cung mot thoi gian lam sao han che mot cach nhanh chong nhung nguoi vao ra mot cach trai phep

Cac bo phan chinh cua mot he thong kiem soat ra vao cua ra vao

The thong minh ( the chip ) va dau van tay : co the duoc hiệu nhu mot "chia khoa" dien tu duoc su dung boi nhung nguoi co quyen ra vao & duoc ma hoa duy nhat.

Dau doc the hoac van tay : la cac thiet bi dien tu su dung de "doc" cac "chia khoa" dien tu va thuong duoc lap o ben ngoai cua can kiem soat.

Khoa tu : la thiet bi duoc dung de khoa cua ra vao bang dien 12V/24V va chi mo khoa tren canh cua do duoc bang "chia khoa" dien tu da setup

DAIHANCORP.COM – NHA THAU THI CONG ACCESS CONTROL CHUYEN NGHIEP TAI VIET NAM