Như đã có nói trong bài viết phần 1 : Hướng đối tượng có nghĩa là thế nào, cách khai báo, setup và truy xuất đối tượng, tính chất, phương thức ,hôm nay mình giới thiệu tới cả nhà bài hướng dẫn mang tựa đề : “Hướng đối tượng, tầm vực của tính chất và phương thức trong PHP

Phần 2 :  cách thức hướng đối tượng, tầm vực nghĩa là gì ?
Mục đích của tầm vực chính là ngày càng tăng khả năng kiểm soát các đối tượng, các phương thức và thuộc tính sẽ được gán thêm các giá trị tầm vực.
Cho phép chúng ta kiểm soát bản lĩnh truy nhập (như thế nào và ở nơi đâu) của tính chất và phương thức.
Có 3 loại tầm vực của tính chất và phương thức đó là :public, protected và private. Ngoài ra, static cũng là một loại tầm vực của biến, cho phép chúng ta truy nhập vào tính chất hoặc phương thức mà ko cần khởi tạo class.
A) tính chất và phương thức mang tầm vực public
Với những tính chất và phương thức mang tầm vực public, chúng có thể được truy nhập ở bất cứ nơi đâu, bao gồm bên trong và bên ngoài class.
Trong PHP, mặc định khi một thuộc tính hay phương thức mà không được gán tầm vực, thì mặc định tính chất hay phương thức đó sẽ mang tầm vực là public.
Trong thí dụ sau
Mã:
<?php
class KungfuClass
public $pro1=Toi la thuoc tinh thu 1";
public $pro2=Toi la thuoc tinh thu 2";
public function method1()
return "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !";
$kungfuClass=new KungfuClass();
echo $kungfuClass -> pro1; // Xuat ra trinh duyet chu "Toi la thuoc tinh thu 1"
echo $kungfuClass -> pro2; // Xuat ra trinh duyet chu "Toi la thuoc tinh thu 2"
echo $kungfuClass -> method1(); // Xuat ra trinh duyet chu "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !"
?>
thuộc tính và phương thức mang tầm vực là public sẽ được truy xuất bất kì khuôn khổ nào dù là bên trong hay bên ngoài class chứa nó.
B) thuộc tính và phương thức mang tầm vực protected Magento Marketplace
Đối với các thuộc tính hay phương thức mang tầm vực protected, chúng chỉ có thể được truy xuất bên trong class hoặc các class kế thừa class này. Ở ví dụ sau:
Mã:
<?php
class KungfuClass
protected $pro1=Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!";
protected function method1()
return "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !";
$kungfuClass=new KungfuClass();
echo $kungfuClass->pro1;
?>
Khi thực thi đoạn script trên, system sẽ thông báo lỗi là : Fatal error: Call lớn protected method …
Điều này có ý tức là đối với các tính chất hay phương thức mang tầm vực protected thì chúng sẽ chẳng thể được truy xuất
tùy tiện bất kỳ nơi đâu mà chỉ có thể được truy xuất trong chính class hoặc class kế thừa class này.
Sửa code lại như 2 tỉ dụ dưới đây :
Ví du 1 :
Mã:
<?php
class KungfuClass
protected $pro1=Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!";
protected function method1()
return "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !";
public function method2()
return $this->pro1;
$kungfuClass=new KungfuClass();
echo $kungfuClass->method2();// Xuất ra ngoài trình duyệt dòng chữ "Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!"
?>
Ở ví dụ 1, ta có thể truy xuất thuộc tính $pro1 thông qua phương thức method2, và vì method2 mang tầm vực public, nên ta có thể truy xuất phương thức này bên ngoài class, và từ đó lấy được giá trị của tính chất $pro1
ví dụ 2 :
Mã:
<?php
class KungfuClass
protected $pro1=Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!";
protected function method1()
return "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !";
public function method2()
return $this->pro1;
class KungfuChildClass extends KungfuClass
public function callmethod1()
return $this->method1();
$kungfuChildClass=new KungfuChildClass();
echo $kungfuChildClass->callmethod1();// Xuất ra ngoài trình duyệt web dòng chữ "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !"
?>
Ở tỉ dụ 2, class KungfuchildClass là lớp con kế thừa lớp phụ thân là KungfuClass, chính do vậy nó thống qua phương thức callmethod1 sẽ truy xuất được phương thức method1 mang tầm vực protected của lớp thân phụ mà ko gặp bất kì trở lực nào, song song cũng chính phiên bản thân phương thức callmethod1 mang tầm vực là public, nên nó có thể được truy xuất bên ngoài class, và từ đó xuất ra dòng chữ “Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !”
C) thuộc tính hoặc phương thức mang tầm vực private
Tầm vực private chính là tầm vực khó chịu nhất trong 3 loại tầm vực là public, protected, private. Ví các tính chất hay phương thức mang tầm vực này chỉ có thể được truy xuất bên trong chính class chứa nó. Thậm chí các class kế thừa class này cũng không thể truy xuất được.Để hiểu rõ hơn chúng ta hãy nhìn 2 tỉ dụ dưới đây :
Ví du 1 :
Mã:
<?php
class KungfuClass
private $pro1=Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!";
private function method1()
return "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !";
public function method2()
return $this->pro1;
$kungfuClass=new KungfuClass();
echo $kungfuClass->method1();// Báo lỗi Call béo private method...
?>
ví dụ 2 :
Mã:
<?php
class KungfuClass
private $pro1=Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!";
private function method1()
return "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !";
public function method2()
return $this->pro1;
class KungfuChildClass extends KungfuClass
public function callmethod1()
return $this->method1;
$kungfuChildClass=new KungfuChildClass();
echo $kungfuChildClass->callmethod1();// tiếp tục báo lỗi Call mập private method...
?>
2 tỉ dụ trên đều báo lỗi liên can tới vấn đề truy xuất biến ở màn chơi private, chính thành thử để có thể truy xuất được tính chất hay phương thức mang tầm vực private, chúng ta chỉnh sửa đoạn code lại như sau :
Mã:
<?php
class KungfuClass
private $pro1=Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!";
private function method1()
return "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !";
public function method2()
return $this->pro1;
$kungfuClass=new KungfuClass();
echo $kungfuClass->method2();// Xuất ra dòng chữ "Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!"
?>
d ) thuộc tính và phương thức static
Từ khóa static cho phép những thuộc tính và phương thức có thể được truy nhập mà ko cần khởi tạo class. Bạn chỉ cần cung cấp theo công thức :
Tên class + toán tử phân giải phạm vi “::” + tên tính chất hoặc phương thức
một trong những ích lợi chính khi sử dụng thuộc tính static là chúng giữ những giá trị được lưu trữ trong suốt khoảng thời gian script sinh tồn.” .
Để giải thích về điều này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét ví dụ dưới đây và tự ngẫm ra mục tiêu của static cho phiên bản thân mình.
Mã:
<?php
class KungfuClass
public $prop1=Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass";
public static $count=0;
public function __construct()
echo 'Class "', __CLASS__, '" duoc khoi tao!<br />';
public function __destruct()
echo 'Class "', __CLASS__, '" bi huy.<br />';
public static function addOne()
return "Gia tri cua bien count la: " . ++self::$count . ".<br />";
// Thuc hien vong lap while
do
// Goi phuong thuc addOne ma khong can khoi tao class KungfuClass
echo KungfuClass::addOne();
 while ( KungfuClass::$count < 5 );
?>
Save lại cam đoan script này và chạy trên trình duyệt web sẽ xuất hiên lần lượt những dòng chữ :
Mã:
Gia tri cua bien count la: 1.
Gia tri cua bien count la: 2.
Gia tri cua bien count la: 3.
Gia tri cua bien count la: 4.
Gia tri cua bien count la: 5.
Vậy là xong, chúng ta đã kết thúc bài viết thứ 2 trong chuỗi serial bài viết về lập trình hướng đối tượng. có bất cứ thắc mắc thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Thân !