KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI - SROPVP.NET

http://sropvp.net

Alphatest : 13h 09/07/2016

Open Beta: 13h 16/07/2016

- Race: EU & ASIA

- MAX LV 140 - MAP 140 ARABIA

- ITEM D14 SOM - SOL - SOE - SUN | Ngoại Hình Mới

- EXP/SP: X300 | DROP: 5x | Gold: 3x | Rate Trade: x100

- Giả Kim Thuật: 1->4: 100% >4: Radom | Max +15

Hỗ Trợ Tân Thủ

sropvp.net map 140 d14 nhiều ngoại hình lựa chọn free 99%