Bộ thi công vừa ban hành Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, thi công lại nhà chung cư và có hiệu lực từ 15/8 tới.

Theo đó việc lập giấy tờ đề nghị đăng ký tham dự làm chủ đầu tư dự án chung cư cải tạo, xây dựng lại nhà căn hộ chung cư chỉ vận dụng đối với trường hợp tuyển chọn CĐT dự án chung cư cải tạo, thi công lại nhà dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP.

Quyết định mới về cải tạo chung cư cũ từ 15/8

đơn vị kinh doanh địa ốc có đủ điều kiện và năng lực làm CĐT dự án căn hộ chung cư theo quy định của luật pháp về nhà ở và pháp luật về kinh doanh Bất động sản cả nước nếu có nhu cầu tham dự làm CĐT Căn hộ cải tạo, xây dựng lại nhà Căn hộ thì phải chuẩn bị giấy tờ đề xuất đăng ký tham gia làm CĐT dự án căn hộ chung cư theo quy định để lấy quan điểm của các chủ sở hữu nhà chung cư.

hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm nhà phân phối dự án chung cư cải tạo, xây dựng lại nhà Căn hộ gồm: Đơn đăng ký tham gia làm CĐT dự án căn hộ chung cư cải tạo, xây dựng lại nhà Căn hộ; giấy má chứng minh vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh BĐS nước nhà, chứng minh vốn chủ có theo quy định của pháp luật kinh doanh đất đai;

Phương án yêu cầu thực hành dự án, tất cả các nội dung về phương án sơ bộ thiết kế và quy hoạch tổng Bản của căn hộ chung cư; các chỉ tiêu quy hoạch cơ bản gồm hệ số sử dụng đất, chiều cao nhàng nhàng, tổng số lượng dự án; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu của căn hộ chung cư; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; biện pháp tài chính, biện pháp huy động vốn để thực hành dự án căn hộ chung cư; dự định quá trình thực hành chung cư; các đề nghị khác có tương tác.

Về nguyên tắc thực hiện bố trí nhà ở tái định cư, Thông tư nêu rõ, việc trang trí nhà ở tái định cư phải được thực hành duyệt y hợp đồng theo quy định; Việc ký kết hiệp đồng để trang trí nhà ở tái định cư phải căn cứ vào phương án bồi hoàn, hỗ trợ tái định cư đã được Ủy ban quần chúng cấp tỉnh duyệt y.
Có thể bạn quan tâm:
>>>Tiến độ dự án Chung cư Thanh Hà
>>>Mặt bằng thiết kế Chung cư Thanh Hà
>>>Biệt thự thanh hà
Thông tư nêu rõ, trường hợp chủ có nhà dự án bị phá dỡ không có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì việc ký kết hiệp đồng thuê, thuê mua, trao đổi nhà ở để trang trí tái định cư được thực hiện như sau: Đối với nhà ở có sẵn thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đối với nhà ở hình thành trong mai sau thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản cả nước.

Trường hợp chủ độc quyền nhà dự án căn hộ bị phá dỡ có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì việc ký kết giao kèo thuê, thuê mua, mua bán nhà ở để bố trí tái định cư được thực hành như sau: Trường hợp được bồi hoàn bằng nhà ở và phân bố tái định cư tại chỗ thì chủ có nhà chung cư bị phá dỡ ký hiệp đồng với chủ đầu tư hoặc công ty được giao trang trí tái định cư; Trường hợp được trang trí tái định cư theo hình thức cho thuê nhà ở thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Trường hợp chủ sở hữu được phân bố tái định cư thuộc diện được mua thêm chung cư theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP thì việc ký kết giao kèo mua bán dự án mua thêm đối với nhà ở hình thành trong mai sau thực hiện theo quy định tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP, đối với nhà ở có sẵn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.
Theo Ngọc Mai tiên phong