13H OPEN SEVER CTC FREE ( K ĐUA TOP )
1PC 3 ACC
HỒI MANA MÁU 50/S
TRAIN NHANH - LV 200 TS ( 14H X2 EXP TRAIN LÊN LV 160 VI VU )
GROUP: https://www.facebook.com/groups/volamfreectc/?fref=nf