Thông Tin Máy Chủ Sro PoKeMon Item Chuẩn V.D.C
👉 Trang Chủ: http://sropokemon.net/
👉 Diễn Dàn: http://sropokemon.net:88/sro/
👉 Home Dowload Game: http://sropokemon.net/Home/Download

🎵 Thông Tin Chung 🎵
👉 Alphatest:13h 14/8/2016
👉 Open Chính Thức: 13h 20/8/2016
👇 👇 👇 👇 👇 👇
🎵 Thông Tin Sever 🎵
👉 Max Lever: 70
👉 Max Skill: 70
👉 Map: 70
👉 Exp/SP: 20X
👉 Party Exp/SP: 25X
👉 Item Thường Và SoS Ở Các Máp 70 (Không Có Vũ Khí Sun Khi Open)
👉 Gold Drop : x2.5 Vừa Phải Với Map 70
👉 Rate AlChemy: Ramdom
🏁 🏁 Hỗ Trợ Open 🏁 🏁
👉 Sét Item Thường Cấp 1
👉 Pét 3 Ngày
👉 500 Bình HP/MP
👉 50 DCN
👉 10m SP
👉 5k Gold
👉 2 X2 Tân Khách

🏆 🏆 Giải Thưởng Đua Tốp 🏆 🏆
👉 Tốp 1: 1.500.000 VND
👉 Tốp 2: 1.000.000 VND
👉 Tốp 3: 500.000 VND
👉 Tốp 4-10 Mỗi Tốp 500Silk