DKVS II KHÔNG HÚT MÁU,PR HAY ỔN ÐỊNH NHẤT
Trang chủ : vosongdaokiem.com
Ðang kí: http://vosongdaokiem.com/home/reg.php

* Hỗ trợ tân thủ:
- Lên cấp 42
- 1 VIP Chí Tôn 365 ngày
- 500.000 Vàng khóa
- 500.000 Bạc
- 10.000 Phiếu
- 1 bộ đồ cam [Truyền thuyết] 40
- 1 Ngựa cấp 8
- Khuyến mãi 100% thẻ cào đến hết T8/2014

* Hoạt động:
1. Hệ thống Boss diễn ra hàng ngày
2. Map train KNB và EXP tại Vạn Kiếp Cốc quái Dã Lang và Thổ Phỉ
3. Chiến trường, đấu trường, .....
* Sự kiện đua top
1.TOP LEVEL- TOP 1 : 3.000.000 KNB + 1 Chí Tôn Lệnh cấp 2+ Sét đồ 80
- TOP 2: 1.000.000 KNB
- TOP 3: 500.000KNB
2.TOP LỰC CHIẾN
- TOP 1 : 3.000.000 KNB + 1 Chí Tôn Lệnh cấp 2 + 1 Set đồ cam cấp 80 + 1 Thần thú
- TOP 2: 2.000.000 KNB + 1 Sét đồ cam cấp 80
- TOP 3: 1.000.000KNB + 1 Sét đồ cam cấp 80
3.TOP THÚ CƯỠI
- TOP 1 : 1.000.000 KNB + 1 Pet (tu chất 1199)
- TOP 2: 700.000 KNB + 1 Pet (tu chất 1199)
- TOP 3: 500.000KNB + 1 Pet (tu chất 1199)
4.TOP CHIẾN KỴ
- TOP 1: 2.000.000 KNB + cHÍ TÔN LỆNH CẤP 1
- TOP 2: 1.000.000 KNB
- TOP 3: 500.000 KNB
Trang chủ: http://vosongdaokiem.com
Ðăng kí: http://vosongdaokiem.com/home/reg.php