Auto Nga My Buff VLTK Tình Trong Thiên Hạ ( 0.0.3) 26/8/2014

DOWNLOAD:http://www.mediafire.com/download/cofk6vp1zfqqudu

1. Chạy nhân vật với VAuto trước tiên -> bỏ check tất cả các chức năng của VAuto để tránh xung đột.

2. Chạy VulanPro.exe với quyền Admin (nếu là Win 8/8.1) -> check vào nhân vật trong Auto để bắt đầu.

3. Thực hiện tuần tự 2 bước này với tất cả các Account để đảm bảo Auto hoạt động tốt.

- Phím tắt trong game:

Ctrl + F: Bật tắt tự đánh.
Ctrl + Z: Mở rương từ xa.
Ctrl + G: Mở Shop từ xa.
Ctrl + M: Click vào NPC gần nhất.
Phím số 0 ->6: chuyển chế độ nhặt đồ.
Ctrl + A: Bật chế độ chuyển đồ (tự kết thúc sau 5s nếu không có thao tác mẫu).
Ctrl + Insert: Bật chế độ ghi tọa độ (hành trình luyện công).
Ctrl + Delete: Bật chế độ ghi nơi LC (hành trình từ đầu cổng ra bãi luyện).
Space (phím dấu cách): ghi tọa độ đang đứng.