http://vankiem.ttpgame.com/ hoặc đăng ký tại ttpgame.com free 9999999999knb. anh em vào chiến thôi. việt hóa 80%

---------- Post added at 10:12 AM ---------- Previous post was at 10:10 AM ----------

train EXP map Vô lượng sơn. train anh em nuốt x2 x3 hoặc x5 đê tăng cấp nhanh hơn

---------- Post added at 10:14 AM ---------- Previous post was at 10:12 AM ----------

Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppp