Auto này gòm những bản pro gộp lại ...

auto luyện L3 ...
đi Tống kim
đi tàng kím
những hoạt động trong võ lâm 2 đều có hết
http://www.fshare.vn/file/NRA9V578KW/